سلام

مه 6, 2011

س


Hello world!

مه 6, 2011

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.

جمال ۱

اوت 28, 2010

تقریبا دو سال پیش ، اواسط بهمن ماه بود و حدودا یك سالی می شد كه از جمال خبر نداشتم ، ( به خاطر برخی مسائل، روابط دو تا خانواده كمی به هم خورده بود و بزرگای خانواده با هم صحبت نمی كردن. البته شنیده بودم كه مقدمات سفر دائمیشون به اروپا هم جور شده و همین روزهاست كه برای همیشه از ایران برن .) در این مدت بد جوری تو كف یه سكس با جمال مونده بودم ، ولی اصلا دوست نداشتم خودم پا پیش بزارم و باهاش تماس بگیرم . در هر صورت بعد از چند روز كه به این شكل گذشت دل به دریا زدم و بهش زنگ زدم . از شنیدن صدای من خیلی خوشحال شد و بدون اینكه من چیزی بگم خودش گفت : كامی جون كجائی ، كوچولو حسابی تو لك رفته و با من اصلا حرف نمیزنه و همش بهانه تورو میگیره . جمال به كیرش كوچولو میگفت. من از شنیدن این حرف خوشحال شدم و خوشحال تر اینكه خود جمال حرفو پیش كشید و ازم خواست كه حتما به خونشون برم و گفت : كه اگه نیای دیگه نمیتونیم همدیگرو ببینیم ، چون ما یه مدت كوتاه ایران هستیم و برای همیشه از اینجا میریم .از شنیدن این حرف حسابی ناراحت شدم ولی خودمو كنترل كردم و با یه حالت تقریبا بی تفاوت گفتم : باشه سعی میكنم قبل از رفتنتون یه سر بهت بزنم، ولی اون اصرار كرد و گفت : امروز ، فردا هیچكی خونه نیست و میتونیم حسابی باهم حال كنیم ، همین امروز راه بیفت بیا چون میخوام اینبار دیگه كونتو جر بدم. من هم كه منتظر اصرارش بودم گفتم باشه همین الان راه می فتم…
خونه ما یك شهرستان و خونه خالم شهرستانی دیگه بود با فاصله سه ساعت ، حدود ساعت 4 بعد از ظهر به اونجا رسیدم ، وقتی به در خونشون رسیدم ، دیدم دم در اییستاده و منتظر منه از دیدن همدیگه خیلی خوشحال شدیم ، و حسابی همو بغل كردیم و بوسیدیم …
حدود نیم ساعتی كه از اومدنم گذشت ، جمال ازم خواست برم و یه دوش بگیرم و كمی به خودم برسم ، از جام بلند شدم و رفتم سامسونتمو كه یه گوشه ای بود باز كردم كه وسائل حمومو بردارم ، در این وقت جمال اومد كنارم نشست و آروم دستشو از روی شلواركی كه پوشیده بودم روی كونم كشید كمی كه این كارو انجام داد دستشو برد توی شرتم و با نوك انگشتاش شروع كرد به نوازش سوراخ كونم و با دست دیگش كیرشو از روی شلوارش می مالید، ازش خواستم كه بزاره واسه بعد از حموم، اونم گفت: باشه زیاد ادامه نمیدم ،فقط قبلش یه ذره كوچولو رو بخور ، بلافاصله بلند شد كیرشو در آورد و نزدیك دهنم گرفت ،كیرش كاملا راست شده بود منم كیرشو كمی تو دستم گرفتم و بعد تا آخر اونو توی دهنم كردم و شروع كردم به لیسیدن ، چند لحظه بعد خواستم بلند شم كه دستشو روی شونه هام گذاشت و خواست كه ادامه بدم بعدشم دستاشو پشت سرم حلقه كرد و شروع به تلمبه زدن توی دهنم كرد با هر بار فشار دادن، كیرش تا ته گلوم میرسید به شكلی كه پیشونیم به شكمش می چسپید . بعد از اینكه تقریبا 2 دقیقه ای این كارو انجام داد خودش كیرشو از دهنم درآورد و گفت : كافیه بزاریم واسه بعد از حموم و شام.
من رفتم دوش گرفتم و بعد ز من هم جمال رفت و دوش گرفت .
بعد از اینكه شامو خوردیم ویه استراحت كوتاه كردیم جمال از روی كاناپه بلند شد و روی زمین نشست ، پشتشو به كاناپه تكیه داد ، پاهاشو دراز كرد و از من خواست كه دست به كار شم ، منم رفتم وسط پاهاش نشستم ، گرمكنشو از پاش درآوردم كیرشو كه كمی راست شده بود تو دهنم گرفتم و شروع به ساك زدن كردم چند لحظه بعد كیرش حسابی شق شده بود، همینطور كه داشتم كیرشو ساك می زدم ، كونمو به طرفش چرخوندم كه اونم كارشو شروع كنه ، بعد از ینكه كمی از روی شلوارك كونمو دست زد به آرومی شلوار و شرتمو پایین كشید و شروع كرد به مالیدن كونم ، انگار اولین باری بود كه كونمو میدید همش از خوشگلی كونم تعریف می كرد ، و با صدایی لرزان و شهوت آلود می گفت : من این همه دختر و پسر رو گائیدم ولی تو یه چیز دیگه ای و… با شنیدن حرفاش و حركاتش منم حسابی تحریك شده بودم، از ساك زدن دست كشدم ، بلند شدم لباسامو در آوردم و جلوش روی زمین دراز كشیدم ، یه متكا زیر كونم گذاشت منم پاهامو بالا دادم ، یه كم پماد به انگشتش زد و اونو توی كونم كرد ، ازش خواستم كه اروم اینكارو انجام بده و با یه انگشت، چون درغیر اینصورت كونم گشاد می شد و وقت كردن اصلا بهم حال نمی داد وحتی خودشم بعدا معترض می شد كه چرا كونم اینقدر گشاد شده ؟با شنیدن این حرف تازه یادش اومد كه راسم میگم و این چند سال گذشته كونم بدجوری باز شده و نمیشه زیاد دستكاریش كرد به همین خاطر منو به پهلو خوابوند ، خودشم اومد كنارم دراز كشید . یه پاشو زیر پام گذاشت و كیرشو دم سوراخ كونم، با یه فشار كیرش تا خایه تو كونم فرو رفت ، كیر جمال چندان بزرگ نبود و فقط سر كیرش بود كه یه مقدار بزرگتر بود و با كمی درد وارد كونم میشد بعدش هم كه یه كم تلمبه میزد ، كونم درست و حسابی باز می شد و راحت كیرشو تو خودش جا می داد .
اون شب جمال وقت كردن بیشتر از دفعات قبل از گشادی كونم معترض بود و همش غر میزد به هر حال بعد از اینكه به شكلهای مختلف كونمو گائید ، منو سرپا کرد و بعد از چند بار تلمبه زدن آبشو با فشار توی كونم خالی كرد…
اون شب تا صبح دو بار دیگه هم با هم سكس داشتیم …


من و پسر عمو و…

اوت 27, 2010

اون شب مامانم با دوستاش دورهء زنونه داشت و بابام هم با دوستاش مجردی رفته بودن شمال و من تنها بودم. وقتی دیدم همهء دوستامم درگیر کارا و درساشون هستن به پسرعموم علی زنگ زدم و بهش گفتم من تنهام و جای مشروبای بابام رو هم میدونم و اگه دوست داری بیا با هم یه عرق خوری دونفره راه بندازیم. علی هم که از خداخواسته بود و بعد از یک ساعت دم در خونه مون بود. منم تو اون یه ساعت یه حمومی رفته بودم و مشروب رو هم آماده کرده بودم و یکی ازفیلم سوپرای جدیدم رو هم آماده گذاشته بودم تا با هم ببینیم و یه کف دستی بریم(اون موقع 17 سالم بود). علی اومد و بعد از یه کم حال احوال شروع کردیم به خوردن و فیلم دیدن. علی سه چهار سال از من بزرگ تر بود و همه چیز در مورد سکس رو اون بهم یاد داده بود و موقعی که کوچیک تر بودم یه کمی هم همدیگرو دستمالی کرده بودیم ولی بعدش اون شد دختر باز حرفه ای و من شدم فیلم سوپر باز حرفه ای! من عاشق فیلم سوپر دیدن بودم و اونو به 10 بار کس کردن ترجیح میدادم به خصوص صحنه های ساک زدن کیر رو خیلی دوست داشتم. خلاصه اون شب بعد از نیم ساعت کلهء هردومون گرم شده بود و کیرامون هم با دیدن صحنه های فیلم سوپر حسابی راست کرده بود. علی همش به خودش فحش میداد که چرا کسی نیست که ترتیبش رو بدیم و همینطور با کیرش بازی میکرد. از رو شلوار دیدم که کیرش واقعاً بزرگ و کلفته و سفت سفت هم شده. مال خودمم دست کمی نداشت ولی دیدن کیر سفت شدهء علی بیشتر کیر منو سفت میکرد و من نمیفهمیدم چرا. یه کم که گذشت بهش گفتم «ببینم. بین زنا و دخترای فامیل کیو بیشتر از همه دوست داری بکنی؟» علی که نیم نگاهش به تلویزیون و فیلم بود گفت «الان حتی اگر صغری خانوم بقال هم اینجا باشه میکنمش!»

کلی خندیدیم. ولی بعدش دوباره جدی سوالم رو پرسیدم. علی رفت تو فکر و بعد از یه کم فکر کردن اسم یکی دو تا از دخترای فامیل رو گفت مثل دختر عمه مون که خیلی ناز بود یا دختر دایی خودش که برای خودش تیکه ای بود. با آوردن اسم هرکدومشون آب از لب و لوچه اش آویزون میشد و کیرشو محکم تر فشار میداد. پرسیدم «از بین زنا چی؟»
گفت «نمیدونم….ول کن!» گفتم «نه.بگو». یه کم من و من کرد و بعد از یه کم دودلی گفت «بین خودمون باشه. بهت برنخوره ها، ولی همیشه دوست داشتم زن عمو رو بکنم»
تو اون حال مستی شنیدن همچین چیزی نه فقط ناراحتم نکرد که کلی هم تحریکم کرد. تصور اینکه علی روی مامانم باشه و کیرش بره تو کس مامانم حسابی حشریم کرد. تو همون لحظه فیلم سوپر داشت صحنه ای رو نشون میداد که مرده همهء ابشو میریزه تو دهن زنه و زنه هم اونو قورت میده. نمیدونم چی شد ولی خیلی حالی به حالی شدم. رفتم نزدیک علی و کیرشو از تو شلوارش درآوردم و شروع کردم باهاش بازی کردن. بهش گفتم «حالا چشاتو ببند و فکر کن داری مامانمو میکنی».
علی یه کم با شک و تردید بهم نگاه کرد ولی وقتی من کیرشو گذاشتم تو دهنم چشاشو بست و یه آهی کشید. خودمم نمیفهمیدم چرا دارم این کارو میکنم ولی داشتم برای اولین بار تو زندگیم ساک میزدم. مشروب اثر خودش رو کرده بود و من تو اون حالت عجیب تازه فهمیده بودم که تمایل من کلاً به مرداست و نسبت به زنا زیاد تمایلی ندارم. هر چی تو فیلما دیده بودم رو رو کیر علی پیاده کردم. اولش آروم با زبونم کیرش رو خیس کردم و بعد وسط کیرشو تو دستم گرفتم و کردمش تو دهنم و شروع کردم به میک زدن و همزمان با میک زدن آروم آروم براش جق هم میزدم. یه کم که گذشت ازش پرسیدم «چی داری تصور میکنی؟» و دوباره کیرشو کردم تو دهنم. علی هم جواب داد «دارم دهن مامانتو تصور میکنم که کیر من توشه…..وای…دارم پستوناشو میبینم که جلو دهنمن…..واااای قربونت برم زن عمو چه کسی داری…»
و من همینطور مشغول مکیدن و ساک زدن بودم و کلی داشتم از این اولین تجربه ام لذت میبردم. به هر حال کیر کلفت علی و سفت بودنش منو هم بد جور حال آورده بود و حسابی داشتم میخوردمش. یه کم که گذشت دیدم علی سرشو برد عقب و حس کردم که کیرش داره بزرگ تر میشه. فهمیدم که داره آبش میاد. از اینکه موقع اومدن آبش کیرش تو دهنم باشه ترسیدم و درش آوردمو شروع کردم براش جلق زدن و بعد از یکی دو بار تکون دادن دستم رو نوک کیرش حس کردم یه آب داغ محکم خورد به چونه ام و بعدش دهنمو باز کردم و فوران آب سفید علی بود که میرفت تو دهنم و میریخت رو صورتم. با اینکه اولین تجربه ام بود ولی اصلاً بدم نیومد. البته شاید به خاطر مستی بود ولی حسابی حال داد و تا قطرهء آخر آبش رو تو دهنم و رو صورتم خالی کرد و وقتی کاملاً آبش اومد کیرشو گذاشتم دوباره تو دهنم و آروم شروع کردم به بازی کردن و ناز کردن کیرش.
بعد بلند شدم و با دستمال صورتمو تمیز کردم. یه لیوان مشروب کمکم کرد تا دوباره سرحال بیام. تو همین گیرو دار بود که زنگ زدن. فهمیدم مامانم از مهمونی برگشته. با عجله لباسامونو پوشیدیم و فیلم سوپر رو قایم کردیم. البته مشروب خوردنمون کلاً مشکلی هم نداشت چون مامان و بابای خودمم مشروبخور بودن. مامانم که اومد تو دوباره همون صحنه هایی که از علی رو مامانم تجسم کرده بودم اومد جلو چشمام. به روی خودم نیاوردم و سلامی کردم سریع رفتم تو توالت تا دست و روم رو بشورم. مامانم با علی هم سلام و علیکی کرد و رفت تو اتاق که لباسشو عوض کنه.
وقتی من اومدم بیرون مامانم با یه تاپ ناز و شلوار معمولی نشسته بود جلو تلویزیون و داشت کانال های ماهواره رو اینورو اونور میکرد. علی رو صدا کردم و کشوندمش تو اتاق. آروم بهش گفتم «میخوای امشب مامانمو بکنی؟»
علی چشماش از حدقه دراومده بود «ول کن بابا…مگه میشه؟ معلومه مستی ها» منم گفتم «نه.خوب گوش کن. کافیه بهش مشروب بدیم و یه کم از اون قرصای خواب آور توش بریزیم تا حسابی بخوابه». علی زیر بار نمیرفت و حسابی میترسید.
بهش گفتم «خلاصه که خودت میدونی. ولی من بارها با این روش مامانمو خواب کردم و نشستم به فیلم سوپر دیدن. همیشه هم میرفتم بالاسرش و تکونش میدادم و اون نمیفهمید» این ایده به نظر علی هم جالب اومد و قرار شد امتحان کنیم. من قرصای خواب آور رو از توجاشون درآوردم و گذاشتم تو جیب شلوارم و رفتیم تو هال. نشستیم و برای خودمون دو تا لیوان ریختیم و من به مامانم گفتم «مامان تو هم میخوری؟» خوشبختانه مخالفت نکرد چون اگر میگفت نه دیگه نمیشد کاری کرد. منم رفتم تو آشپزخونه تا براش لیوان بیارم و همونجا قرصها رو انداختم تو لیوان و اومدمو نشستم و برای یه لیوان ریختم.ولی باید فکری میکردم تا قرصها تو لیوان حل بشن. خوشبختانه یخ تموم شده بود و منم ریختن یخ رو بهونه کردم و لیوان رو برداشتم و رفتم تو آشپزخونه و با قاشق شروع کردم به فشار دادن و له کردن قرصها و حل کردنشون. یخ رو ریختم و برگشتم تو هال. لیوان رو دادم به مامانم و خودمم لیوانمو برداشتم و به سلامتی هم خوردیم ولی من همهء فکرم پیش صحنه ای بود که تجسم کرده بودم و کیرم دیگه داشت منفجر میشد. اول خواستم برم تو توالت و خودم با یه جلق خلاص کنم ولی منصرف شدم. خلاصه مامانم وقتی لیوانش تموم شد به زور چشاشو باز نگه داشته بود. علی هم از فرصت استفاده کرد و گفت «زن عمو اگر خوابتون میاد برین بخوابین. ما هم الان میریم میخوابیم». مامانمم سری تکون داد و به من گفت»میدونی جای رختخوابا کجاست دیگه؟ یه دست برای علی جون بذار
منم گفتم باشه و تو دلم گفتم «خبر ندارب که علی جون الان شخصاً میاد پیشت.
مامانم بلند شد و رفت تو اتاق خواب. از صداهایی که میومد فهمیدم که داره لباس خوابشو میپوشه. به علی گفتم «تا یه ربع بعد میتونیم کارمونو شروع کنیم»
علی گفت «مگه توهم میای؟» گفتم «معلومه. منم دارم میترکم از شق درد باز حالا خوبه تو یه بار خودتو خالی کردی».
خندید و لیوانشو برداشت و سر کشید. منم یه ذره خوردم تا سرم همونطور گرم بمونه. یه ربع که گذشت آروم رفتیم تو اتاق. اول مامانمو صدا کردم ولی جواب نمیداد. بعدش رفتم جلوتر وباز صداش کردم دیدم بازم جواب نمیده. این بار جرات کردم و رفتم رو تخت نشستم و پتو رو زدم کنار. واااای چی میدیدم؟ مامانم به پهلو خوابیده بود و پای راستش رو آورده بود بالا و قسمت پایین لیاس خوابش کلاً رفته بود کنار و رون گوشتی و خوش تراشش کاملاً معلوم بود. دستمو گذاشتم رو رونش و تکونش دادم. هیچ عکس العملی نشون نداد. مطمئن شدم قرصه کار خودشو کرده. به علی چشمکی زدم و شروع کردیم به لخت شدن. وقتی کاملاً لخت شدیم هردومون رفتیم رو تخت. من پشت مامانم بودم و علی جلوی مامانم. میتونستم شرت مامانمو ببینم که از لای پاش بیرون زده بود. قلمبگی کُسش کاملاً معلوم بود و پشماش هم از دورو بر شرت نازکش زده بود بیرون. علی شروع کرد به بازی کردن با پستونای مامانم و من آروم شرت مامانمو کشیدم پایین و مامانمو برگردوندم و به صورت طاقباز خوابوندمش رو تخت. کیرم دیگه داشت منفجر میشد ولی میخواستم اول علی کارشو بکنه. اشاره ای کردم و اونم از خداخواسته بلند شد و لای پای مامانمو باز کرد. تازه میشد کُسش رو دید که البته پشمای دوروبرش زیاد اجازه نمیدادن که آدم از دیدنش لذت ببره. ولی قلمبگی و برجستگی عجیبی داشت که تو کُس های دیگه ندیده بودم. علی دستشو تفی کرد و مالوند به کیرش و گفت «به به. حالا میخوام کُس زن عمو رو باز کنم. آماده ای زن عمو؟ دوست داری کیر به این کلفتی بره تو کُست؟»
شنیدن این حرفا حسابی حشریم کرده بود. علی هم کیرشو گذاشت دم کس مامانمو آروم آروم هلش داد تو. وقتی تا ته رفت تو بهم گفت «جون. چه کس نرمی داره مامانت» و آروم آروم شروع کرد به تلمبه زدن. من یه کمی رفتم عقب. اتاق تاریک بو ولی نور بیرون یه کم اتاق رو روشن کرده بود و میتونستم حالا اون صحنه ای رو که تجسم کرده بودم ببینم. گفتم «علی بخواب روش. بخواب رو مامانم» علی هم همونطور که داشت کیرشو درمیاورد و میکرد تو کس نرم مامانم خوابید روش و همزمان با این کار پای راست مامانمو داد عقبتر و شروع کرد به مالوندن رون پاهای مامانمو مدام قربون صدقه اش میرفت «آآآآی…چه گوشتی….جوووون چه کسی…» و همینطور میکرد و میکرد. دیگه داشتم کلافه میشدم. گفتم «علی حالا نوبت منه» اونم فهمید و بلند شد و جاشو داد به من. از هیجان داشتم میمردم. آخه این مامان خودمه. یعنی میتونم بکنمش؟ سرم هنوز گرم مشروب بود و کیرم سیخ سیخ.اومدم کنار مامانمو اونو برش گردوندم به پهلو جوری که کونش به من باشه و پاهاشو بستم. از لای پاش قمبلی کسش زده بود بیرون. کیرمو خیس کردم و گذاشتم لای پای مامانم و آروم آروم بردمش تو. وقتی کیرم رفت جلوتر حس کردم به داغترین نقطهء دنیا برخورد کرده. نمیفهمیدم چیکار میکنم. سرم داغ شده بود و قلبم هزار تا میزد. کیرمو محکم کردم تو کس مامانم . از شدت لذت داشتم بیهوش میشدم. شروع کردم به تلمبه زدن و از اون طرف هم دستامو بردم جلو و پستونای مامانمو گرفتم و شروع کردم به فشار دادن و بازی کردن باهاشون. هنوز به یک دقیقه هم نرسیده بودم که حس کردم آبم داره میاد.نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم و قدرت تصمیم گیری هم نداشتم. کس داغ مامانم این اجازه رو نمیداد که آب کیرمو جای دیگه ای بریزم و قبل از اینکه خودمم بفهمم دیدم آبم با فشار رفت تو کس مامانم و هرچی تو اون چند ساعت فشار به کیرم اومده بود ظرف کمتر از یک دقیقه تو کُس مامانم خالی شد. سرعتم کمتر شده بود و بدنم داشت از خوشی و لذت میلرزید. علی گفت «ریختی توش» سرمو تکون دادمو گفتم «آره.الان آبم تو کُسشه!» فکر کنم این حرفم خیلی علی رو حشری کرد چون بلافاصله منو زد کنار و رفت جایی که من بودم و بدون اینکه مامانمو تکون بده کیرشو از پشت کرد تو کسمامانمو چندبار تلمبه زد و یه آه بلند گفت و آروم شد. اونم آب کیرش رو ریخته بود تو کُس مامان بیگناه من که انقدر خواب بود که نمیفهمید دو نفر اون شب داشتن میکردنش. خودش هم نمیفهمید که داره به ما دوتا کس میده و کُس داغش از آب داغتر ما پر شده. وقتی علی کیرشو درآورد من مامانمو برگردوندم و لای پاهاشو باز کردم تا آب مون بریزه بیرون. دیدن این صحنه هم خودش خیلی حشری کننده بود.
اون شب برای من شب عجیبی بود. اون شب من هم زن بودم و هم مرد. هم آب کیرمو ریخته بودم تو کس مامانم و هم آب کیری رو تو دهن خودم ریخته بودم.
از اون شب زندگی من وارد مرحلهء جدیدی شده بود. من نه گی هستم و نه گی نیستم و این خیلی عالیه چون هم میتونم نیازهامو با مردا برطرف کنم و هم با زنها.
اون شب بعد از اینکه کس مامانمو تمیز کردیم و شرتشو پاش کردیم، رفتیم بیرون و توی هال دوباره نشستیم به فیلم سوپر دیدن. البته این بار حتی با اصرار علی هم براش ساک نزدم چون تو اون لحظه دوست نداشتم. هرچند بعدها حسابی از خجالتش دراومدم!
فردای اون روز مامانم نزدیک به ظهر بیدار شد و تا اونجایی که من میدونم چیزی نفهمید. خوشبختانه قرصهای ضدحاملگی ای که میخورد به دادمون رسید وگرنه نمیدونستم خواهر یا برادر بعدیم بچهء خودمه یا نوهء عموم!!!!


من، ژانت و سرهنگ

اوت 26, 2010

پاییز بود.شش ماهی میشد كه به اینجا آمده بودم دیگه جا افتاده بودم دوست پیدا كرده بودم با یك دختر كانادایی مهربان كه چند سالی بزرگتر از من بود هم خانه بودم.دو سه ماهی هم دوست پسر ایرانی به اسم ابراهیم داشتم كه فرزند یك سرمایه دار مهاجر بود و به لحاظ مالی بهم میرسید ولی دوستی ما خیلی طول نكشید یعنی او اینطور عادت داشت كه دخترهایی كه تازه از ایران می امدند را تور میكرد و بعد از مدتی یك نفر جدید تر پیدا میكرد.خلاصه به وضعیت خو گرفته بودم.

یك روز بعدازظهر توی كافی شاپی نشسته بودم و مجله ای فارسی جلویم بود كه مردی حدودآ شصت ساله و بلند بالا و خوش لباس با لبخند سر میزم آمد و اجازه نشستن خواست با بی میلی پذیرفتم و او هم نشست و آبجو سفارش داد. من هم سرم را با مجله گرم كردم و اهمیتی ندادم ولی شروع به سوال كردن و صحبت كرد و من هم شكسته بسته جواب میدادم حوصله نداشتم وگرنه تصور نمیكردم كه نظری داشته باشد. بهر حال سماجت و سن و سالش باعث شد به حرفهایش گوش كنم خوش صحبت و با سواد بود و اینطور كه میگفت از اعضای سابق ارتش شاهنشاهی و مرتب مرا دخترم صدا میكرد تقریبآ جذبش شده بودم و به نظرم آدم مطمئنی میرسید پول میز را حساب كرد شماره تلفنش را نوشت و با من خداحاظی كرد و رفت. كاغذ را نگاه كردم نوشته بود سرهنگ جلال آریا نژاد….
دیر شده بود آمدم به سوئیتم ژانت نگران شده بود، ماجرا را برایش تعریف كردم، خندید و گفت مواظب باشم! گفتم بابا شصت سالشه! گفت یه ضربالمثل فرانسوی هست كه میگه از پیرها بیشتر باید ترسید. آنشب گذشت و شبها و روز ها یكی پس از دیگری می آمد و میرفت و شماره تلفن سرهنگ هم گم و گور شد. یكماه بعد طبق عادت توی كافی شاپ همیشگی نشسته بودم كه سرهنگ ذوق زده آمد سر میزم: و سلام ستاره! تو كجایی؟ گلایه و گلایه! منهم ابراز شرمندگی كردم كه شماره گم شد و از این تعارفات ایرانی.كمی صحبت كرد و كمی درد دل و نالیدن از غربت و تنهایی و افسوس برای عزت و شوكت گذشته خود و سرزمینش و شرحی از فعالیتهای سیاسی اش در كانادا و اینكه تو هم دوست داری كار سیاسی بكنی.گفتم نه من تصمیم دارم برگردم. بعد از كارهای هنری اش در زمینه نقاشی و موسیقی خلاصه به در و دیوار زد تا بلكه موضوعی مورد علاقه من برای دوستی بیشتر پیدا كند.
گفتم جناب سرهنگ من روانكاوی میخونم و عاشق اینترنتم. مكثی كرد و گفت پس باید یادم بدی! گفتم چی رو؟ گفت همین كامپیوترو دیگه. خندیدم و گفتم مگه مجبورین؟ بعد شروع كرد به تعریف از كامپیوتر و اینكه فردا میره یه پی سی میخره ومن برم یادش بدم!!
گفتم جناب من خیلی گرفتارم!
گفت اختیار دارین حق التدریستون محفوظه و دست كرد توی جیب پالتوش شروع كرد به پول شمردن! گفتم چیكار میكنین؟ هنوز كه …
پونصد دلار شمرد و گذاشت روی میز و نگذاشت حرفی بزنم. خیلی وضع مالیم خراب بود وسوسه شده بودم، من منی کردم،
گفت تعارف نکنین ما هموطنیم. گفتم آخه گفت آخه بی آخه! حساب حسابه! وقتی سردرگمی منو دید، سریع پول میز رو حساب کرد و رفت. سر رو روی میز گذاشتم احساس بدی داشتم خوب میدانستم قبول این پول چه معنایی داره و طرف دیگه ول کن نیست.
تصمیم گرفتم پول رو نگه دارم و دفعه بعد برش گردونم. وسایلم رو جمع کردم و به سوئیتم برگشتم. ژانت فهمید آشفته ام، کنارم نشست سیگاری آتش زد،دستم داد و گفت دیگه چی شده؟ گفتم هیچی! گفت لابد سرهنگ و دیدی؟ گفتم آره و پولو نشونش دادم.
خندید و گفت پیش پرداخته گفتم گمشو پتیارهء مادر جنده و دنبالش کردم اونهم دور اتاق میدوید و دست میزد و رفت سمت اتاق خواب خودمو انداختم روش .گفتم حرومزاده چی گفتی؟خندید و گفت هیچی خواستم از تو حست دربیای لبامو گذاشتم روی لبش و بعد از یه بوسه گفتم آخه من نمیتونم.گفت مگه قولی دادی؟ گفتم نه! گفت خوب مهم نیست پس جشن میگیریم گفتم باشه و دوباره لباشو میکیدم مزه شهد میداد تاپشو کندم وگفتم پولو داده بهش کامپیوتر یاد بدم و رفتم سراغ سینه هاش که مثل مرمر میمونه، سینه هاشو حسابی لیسیدم به اه و اوه افتاده بود،
دستم و بردم تو شرتش مثل هلو نرم بود داشتم میمالیدمش که یهو تلفن دستیم زنگ زد، خودش بود. من اصلآ شماره بهش نداده بودم، شوکه شدم،گفتم شمایید؟ گفت آره راستی من شماره شما رو داشتم میخواستم ببینم اجازه دارم باهاتون تماس بگیرم؟ نمیدونستم چی بگم،گفتم اختیار دارین! کامپیوتر خریدین؟ گفت نه اتفاقآ برای همین مزاحم شدم ببینم چه مارکی بهتره؟ گفتم فرقی نداره، آی بی ام خوبه و…
مکالمه تموم شد. بغض گلومو گرفته بود، نشستم روی تخت. ژانت گفت ولش کن،دستشو انداخت دور گردنمو خوابوند روی تخت و این دفعه اون شروع کرد لب و سینه ،ژانت استاد ماساژ بود،تمام خستگیهای روحی و جسمیمو فراموش کردم توی خلسه بودم که حس کردم دارم از شهوت آتیش میگیرم، ژانت داشت کسمو میخورد و با ویبراتور افتاده بود به جونم ومن داشتم میمردم، موهاشو گرفته بودم و دور دستم می پیچوندم اونم حسابی جیغ میکشید و جیغاش بیشتر حشریم میکرد…
صبح زود من و ژانت که دیرمون هم شده بود زیر دوش بودیم. من و ژانت دو هفته ای بود تختامونو بهم چسبونده بودیم هیچکدوم لزبین نبودیم حتی زن رو به مرد ترجیح هم نمیدادیم(مثل بعضی بای سکسوالها) ولی بی اعتمادی به مردها، ترس از ایدز، ترس از دیوانگان به ظاهر جنتلمن و البته علاقه شدیدی که بهم پیدا کرده بودیم باعث شد یه شب توی مستی تصمیم بگیریم از مردها بی نیاز شیم ولی این موضوع از بین خودمون خارج نشه، بعد تختامونو بهم چسبوندیم و با هم خوابیدیم….
اظطراب شدیدی داشتم هم میترسیدم هم حس ماجراجوییم باعث میشد برای دوشیدن جناب سرهنگ نقشه بکشم، ضمنآ در کل احساس خوبی نسبت به قضیه نداشتم و تصمیم هم نداشتم خودمو بهش بفروشم. چند روز گذشت تا تماس گرفت و با ذوق و شوق یه جوون هیجده ساله از کامپوترش تعریف میکرد از اینکه مجبور شده به خاطر من تو خرج بیفته خنده م میگرفت. خواست دعوتم کنه که پریدم توی حرفشو توی کافی شاپ برای فرداش قرار گذاشتمو نذاشتم حرف بزنه، فقط گفتم بزندش به برق که شارژ باشه و به بهانه اینکه دستم بنده قطع کردم، البته دستم بند ژانت بود! از اینکه بازی رو کنترل کرده بودم یه نفس راحت کشیدم و ژانت رو محکم بغل کردم و بوسیدم.مدام تو فکر فردا بودم و نقشه میکشیدم قصد داشتم رک ازش بپرسم از جونم چی میخواد و بیخودی کشش ندم. فرداش یه روز تعطیل بود یادم نیست شنبه یا یکشنبه، خلاصه تعطیل بود و از دو ساعت قبلش ژانت شروع کرد به درست کردن من! هی میگفتم نکن مگه عروس درست میکنی؟ یارو خیال برش میداره گوش نمی کرد، میگفت میخوام ببینم چه شکلی میشی البته راست میگفت، هیچوقت بیشتر از یه روژلب توی صورتم ندیده بود، کی حال و حوصله آرایش داشت. توی ایران بدونه آرایش کامل توی خونه هم نمیگشتم چه برسه به بیرون! راست میگن هر چی رو میخوای تو جامعه گسترشش بدی غدقنش کن! من خیلی سرکش بودم یه بار حساب کردم از شونزده تا بیست و شش سالگی که از ایران خارج شدم، هیجده بار به جرائم مختلف منکراتی دستگیر شدم و تا دلتون بخواد جریمه دادم یه دفعه تا پای شلاق هم رفتم، کتک هم چند باری خوردم ولی از رو نمیرفتم! من چون کلیمی بودم بعد دستگیری علیرغم اینکه قانونآ گیر کمتری میتونستن بدن، ولی بیشتر اذیت و توهین میکردن تا بلکه عصبانیت کنن یه چیزی بگی اونوقت برات پرونده کنن….
چه میدونم بد محیطی بود خلاصه، برای همه هموطنا صبر جمیل!آرزو میکنم
قرار شد ژانت باهام بیاد ولی زودتر برگرده که هم طرفو ببینه هم طرف ببینه ما کس و کار داریم! ژانت گفت عجب چیزی شدی حیفی ها ! به شوخی گفت نمیخواد بری بیا بریم اطاق خواب کارت دارم! بالاخره راه افتادیم و رفتیم سمت کافی شاپ.از اینکه ژانت همراهم بود خیلی خوشحال بودم و احساس ایمنی داشتم باز هم حس میکردم خوب بازی کردم. از پشت شیشه سرهنگ رو دیدم که به سیگارش پک میزد گفتم ژانت ژانت اینه.گفت ای بدک نیست کچل خان! ولی کور خونده نمیذارم تیکهء منو قاپ بزنه! خندیدیمو رفتیم تو اول حواسش نبود سر میزش که رسیدیم اول نگاهی به ژانت کرد بعد با تعجب و ناراحتی جواب سلام داد و حتی یادش رفت مثل قبل از جاش بلند شه.
ژانت هم خیلی مظلومانه به انگلیسی سلام کرد و نشست. دست و پاشو گم کرده بود فکر میکرد بهش رو دست زدم! یه کم براش توضیح دادم که دوستم اینورا کار داشت، گفتم بیاد به شما معرفیش کنم، آخه ما همخونه ایم و این جمله رو با غلظت گفتم. کمی از ناراحتیش کم شد و به لپتاب اشاره کرد و گفت ایناهاش! گفتم مبارکه! صحبتهای معمولی ادامه یافت و در فرصت مناسب ژانت را با چشمکی فرستادم خونه. کمی خودمو جمع و جور کردم و بی مقدمه رفتم سر اصل مطلب، خیلی خشک و رسمی گفتم آقای آریا از من چی میخواین؟ اونم که غافلگیر شده بود به من من افتاد و گفت هیچی عزیزم،گفتم که،م یخوام….
حرفشو قطع کردمو گفتم بجز کامپیوتر؟….سرشو انداخت پایین و با گیلاس مشروبش بازی کرد…داد زدم گارسون!
از جا پرید و شاید ترسید و هراسان نگاهم کرد…گارسون گفت امر بفرمایید؟گفتم لطفآ یه گیلاس جین…سرهنگ نفس راحتی کشید و لبخند تلخی زد کمی خشن شده بودم، نقش بازی نمیکردم واقعآ عصبی بودم. او هم که دید نمیتونه طفره بره و من منتظر جوابم سعی کرد آرومم کنهو شروع کرد به آرومی حرف زدن که میدونی ستاره من خیلی دوستت دارم البته فکر بد نکنی ها! راستش من به لحاظ جنسی ناتوانم ولی از نظر روحی، خب نیاز دارم که یک نفر…کمی آروم شدم و از اینکه صدام رو بلند کرده بودم عذر خواهی کردم. او ادامه داد که پروستاتش تومورال بوده و جراحی شده از همون زمان از نظر جنسی بشدت ناتوان شده و قادر به سکس نیست.
خیلی حرفشو باور نکردم وسعی کردم کمی روانکاویش کنم.گفتم پس سکس نیاز ندارین ولی دلمشغولی سکسی میخواین؟ ببینم الان دلمشغولیتون چیه؟ گفت:فیلم،مجله و کتابهای پورنو،رفتن به کلوبهای سکس(که میشه توش به سکس کردن دیگران نگاه کرد و احیانآ شریک هم شد) و بریست ماساژ(گرونترین نوع ماساژ در اینجا،یعنی ماساژ با سینه های خانومهای سینه بزرگ100$)گفتم پس بد نمیگذره؟!خندید و گفت نه بابا اینا روحم رو ارضاء نمیکنه. چند بار هم با روسپی هایی آشنا شدم ولی اصلآ لذت نمیبرم ،آخه من سکس که نمیتونم بکنم احتیاج دارم کسی باشه که بتونم با عشق سرتا پاشو بلیسم، ببوسم، با فاحشه که نمیشه.
گفتم: خبه آقا ،ایرانی بازی در نیارین! فاحشه هم بره حموم و بیاد بیرون با زنای خونه دار فرقی نداره. شما هم نزدیکی ندارین که از بیماری بترسین. گفت نمیدونم شاید تو راست بگی ولی من باید یه نفر و دوست داشته باشم…
گفتم: و حالا منو دوست داری و میخوای به شیوهء خودت باهام سکس کنی خجالت هم که نمیکشی؟
سرشو دوباره انداخت پایین که دوباره داد زدم گارسون و گیلاسمو بردم بالا و از فریادم دوباره برق از سرش پرید!
گفتم بیشرم حالا جنده ها بهت مزه ندادن به فکر دخترای جوون تازه وارد افتادی؟ ببینم خودت دختر نداری؟ دوست داری بابای من دخترتو بخوابونه کسشو بلیسه؟! داشت شاخ درمیاورد، دست و پاشو گم کرده بود، دو سه نفر از صدای من سرشون برگردوندند و نگاهی کردند، به التماس افتاد که تو رو خدا یواش ستاره جان! غلط کردم، ببخشید، آبروریزی نکن اینجا ایرانی زیاد میاد، منو میشناسن……
گیلاس دوم سر کشیدم، داغ شده بودم و دوست داشتم تیکه تیکش کنم! سکوت چند دقیقه ای طول کشید، با پک های محکم به سیگار سرم گیج میرفت گیلاس سوم و چهارم رو هم به حلقم ریختم.
گفتم ببخشد من باید برم! گفت ستاره جان مگه من چی گفتم که اینقدر عصبانی شدی، خب من یه پیشنهاد کردم، شما قبول نکن، دوستیمون هم بجای خودش. ببین شما داری غیر غربی رفتار میکنی، در حالیکه منو سرزنش میکنی. ببین من اینجا خیلی دست و بالم بازه میتونم همه جور کمکت کنم، میتونم پشتیبان خوبی برات باشم، یه دوست خوب، خب تو هم اگه دوست داشتی در حق من محبت میکنی، فقط همین، اصلآ من حرفمو پس میگیرم. یه کم دیگه بازیش دادم البته اصلآ نمیخواستم به لحاظ روانی خردش کنم چون میدونستم که این افراد به اندازه کافی دچار عقده ها و کمبدهای جور و واجور هستند و تحریک و تحقیرشون باعث انتقام گیری میشه. یه کمی نرمتر رفتار کردم و کلی عذر خواهی…
تصمیم گرفتم بدوشمش، البته مصمم تر و آسوده تر از قبل! میدونستم با موقعیت شغلی و سیاسی که در تورنتو داره(دبیر شاخه تورنتو حزب م.) نمیتونه اذیتم کنه، آدم گمنامی نبود که بتونه در بره یا بلایی سرم بیاره. باهاش حسابی مهربون شدم و شروع کردم به گفتن و خندیدن، البته مست مست بودم و نمیفهمیدم چی میگم گلاس پنجمو که خوردم داشتم از صندلی میفتادم پایین. گفت پاشو برسونمت.
یه ولوو قرمز رنگ قدیمی مدل 88 داشت ولی خیلی تمییز بود. تلو تلو خوران راه افتادم و سوار شدم. گفت بریم خونه من یه کم حالت بهتر شد برسونمت. گفتم نه تو خیابون بچرخ یه کم مستی از سرم بپره. گفت چشم و به راهش ادامه داد. چشمامو بستم، سرم گیج میرفت، برای یه سکس هیجان داشتم، دلم میخواست از ماشین پیاده شم و اولین پسری رو که دیدم همونجا توی خیابون خفتشو بچسبم. چشامو باز کردم نگاهی بهش کردم و به خودم فحش دادم! صندلی رو دادم عقب و دوباره چشمامو بستم، سوز سردی از درز پنجره می اومد توی ماشین… داشت خوابم میبرد که دیدم دستایش داره پامو نوازش میکنه ، کم کم دستاش اومد بالاتر ولای پامو میمالید، منم خودمو زدم به خواب ببینم چیکار میکنه! نه خیلی بی جربزه هم نبود! زیپمو کشید پایین و دستشو کرد تو خیس خیس بود! قند توی دلم آب شد با خودم گفتم وای اگه یکی دیگه بود همینجا توی ماشین…صندلی عقب جادار هم بود چه حالی میداد!
دستشو برده بود زیر شورتمو داشت میمالید منم به سختی خودمو نگهداشته بودم که صدام در نیاد ولی دستگیره ماشین رو فشار میدادم. یه جایی زد کنار،زیر چشمی نگاه کردم دیدم کنار یه پارکه و تارک تاریک. هیچ صدایی نمیومد. اگه مست و شهوتزده نبودم قطعآ وحشت میکردم. دستشو عوض کرد و زیر چشمی دیدم داره اون دستشو میلیسه توی دلم گفتم نوش جان!
بعد كه لیسیدنش تموم شد دستشو برد زیر بلوزم و شروع كرد مالیدن سینه هام دیگه به سختی خودمو كنترل میكردم كه جیغ نكشم! خدا خدا میكردم نخواد ماچم كنه كه اصلآ خوشم نمیومد و خدا رو شكر اینكارو نكرد و سرشو آورد سمت شورتم و چون دید كار زیادی نمیتونه بكنه سعی كرد شلوارمو بكشه پایین كه باز هم نمی تونست بخوره چاره نبود جز اینكه بیدار شم و مثل بچه آدم برم صندلی عقب! ولی صبر كردم ببینم چیكار میكنه . دولا شد صندلی منو كاملآ خوابوند و صندلی خودشم همینطور بعد منو آروم بلند كرد و گذاشت عقب و بعد صندلیها رو برگردوند سر جاشون بعد از ماشین پیاده شد و در عقب رو باز كرد شلوار و شورتمو درآورد و منم كه مثلآ خواب بودم! و شروع كرد به لیسیدن
منم كه داشتم دیوونه میشدم یواشكی خودمو چنگ میزدمو انگشتامو گاز میگرفتم تا كاملآ ارضاء شدم و دیگه واقعآ بیهوش شدم و چیزی نفهمیدم تا اینكه چشمامو باز كردم دیدم روی صندلی عقب خوابم برده و شلوارم هم پامه! سرهنگ هم داره رانندگی میكنه بلند شدم گفتم اینجا كجاس؟! جواب داد راه خونه!!!
دورو برمو نگاه كردم دیدم چند مایلی خونه ایم. گفتم من اینجا چیكار میكنم؟ گفت جات ناراحت بود گذاشتمت اونجا و لبخند رضایت و كامیابی رو میشد روی چهره ش تشخیص داد.ساعتمو نگاه كردم 2 ساعتی میشد از بار بیرون اومده بودیم خودمم شك كرده بودم خواب بودم یا بیدار و اون هم باورش شده بود كه من چیزی نفهمیدم! راست گفتن از قدیم كه اینجور موقع ها خودتو بزن به مستی كه بعدآ بتونی حاشا كنی! گفت خب خونه كه نیومدی قابل ندونستی گفتم یه دوری بزنم دوستت نگه ستاره مارو بردی سالم تحویل ندادی! سكوت كردم سیگاری آتش زدم حالم جا اومده بود ولی سرم هنوز سنگین بود زیر دلم درد میكرد و لای پام میسوخت دستمو بردم توی شلوارم دیدم شورتم پام نیست!مثل اینكه از عجله یادش رفته بود پام كنه!دورو برمو نگاه كردم دیدم زیر پامه توی دستم مشت كردم و توی یك فرصت مناسب پرتش كردم بیرون.گفت چیزی میخوری؟ تشنه بودم یه جایی واستاد و رفت یك اب پرتقال بزرگ گرفت و منو رسوند خونه
ژانت بیچاره بیرون وایستاده بود از ماشین پیاده شدم و بسمتش رفتم گفت نگران شده و اخمهاش تو هم بود با سرهنگ بای بای كرد و منو برد تو . بوسیدمش گفت این چه رنگ و روییه ؟طوری شده ؟ گفتم نه بابا! زیاد مشروب خوردم اصلآ دوست نداشتم چیزی بفهمه روم نشد خصوصآ بعد از قضیه چسبوندن تختها! روی كاناپه ولو شدم و ژانت رفت شامو آماده كنه از فرصت استفاده كردم و رفتم توی اتاق لباسامو عوض كنم هنوز خشتكم خیس بود دست كردم توی جیبش یك صد دلاری بود بی اختیار مچالش كردم و انداختم تو كمد. برگشت توی آشپز خونه گفتم كمك نمیخوای؟ گفت نه برو یه دوش بگیر یه كم طعنه آمیز گفت ولی چیزی نگفتم بعد اضافه كرد مستی از سرت بپره لخت شدم رفتم زیر دوش وقتی خودمو میشستم احساس خوبی نداشتم با حوله نشستم سر میز. ژانت گفت: خب چی میگه و منم همهء قضایا رو جز آخرش براش گفتم خندید و گفت همین؟ من فكر كردم با ریخت و قیافه ده بار كردنت! گفتم گه میخوره. اون شب نتونستم خوب بخوابم اعصابم خورد بود خصوصآ بابت اون صد دلاری كه بد جوری بوی پول جندگی رو میداد. از فردا سعی كردم به خودم مسلط باشم و زندگی خودمو ادامه بدم هر چند با خودم مشكل داشتم. صبحها كلاس ظهرها ناهار بعدظهر كلینیك بعد هم سرگرمیهای معمول و شبها هم در كنار ژانت. سرهنگ هم تقریبآ هر روز تماس میگرفت و احوالپرسی میكرد من هم سر سنگین بودم باهاش وای … آخر هفته باید میدیدمش این بار تنها راهی باری شدم كه قرار داشتیم گفت بیام دنبالت گفتم نه یه جایی بود یه كم دورتر از هفته قبل ولی خب بار درست و حسابی همراه با استریپ تیز و ازین حرفها….تصمیم داشتم مشروب به اندازه بخورم و سفت و محكم باشم! شب خوبی بود و خیلی بهم خوش گذشت و تلاشهای سرهنگ برای خونه بردنم به نتیجه ای نرسید! اونهم خیلی اصرار نكرد و خیلی با شخصیت و آقا!! موقع پیاده شدن پرسید پول لازم نداری؟ گفتم مننونم نه.
وقتی رسیدم ژانت بغلم كرد بوسیدم و گفت خوشحالم كه مثل آدم اومدی! توقع داشتم با برانكارد بیایی! فردا صبحش با ژانت رفتیم پیك نیك و علیرغم اینكه سرد بود روز خوبی رو گذروندیم. كمی از حال و هوای هفته پیش دراومدم و هفتهء خوبی رو شروع كردم.
روزها میگذشت و تماسها ادامه داشت و سرهنگ مینالید كه آخرش بهم كامپیوتر یاد ندادی . قرار شد از هفتهء بعد شروع كنیم یه جزوه مقدماتی فارسی داشتم دادم بهش كه بخونی كه شبی پنج شیش بار زنگ میزد اشكال میپرسید پوست لپتاب رو كنده بود اگه یه دقیقه میخواستیم با ژانت راحت باشیم یا یك غلطی بكنیم باید تلفونارو قطع میكردیم! یه روز عصر توی همون كافی شاپ اولی باهاش قرار گذاشتم و رفتم یه چیزایی یادش دادم تا ویندوز و یاد بگیره و بریم سراغ اینترنت وبقول خودش به آرزوش برسه و باهام چت كنه! یكی دو بار دیگه این قرارا ادامه پیدا كرد استعدادش بد نبود البته یه چیزایی هم بلد بود ولی رو نمیكرد! بعد با كیبل كمپانیش تماس گرفتم و براش سفارش اكانت دادم و یك صبح یكشنبه با ژانت رفتیم و اینترنتشو راه انداختیم. ناهار هم موندیم یك كباب حسابی درست كرد خوردیم و برگشتیم قبل از اومدن هر چی توی گوشم خوند كه تو بمون و ژانت بره گفتم عزیزم نمیشه دفعه دیگه! تقریبآ سه هفته ای از اون شب كذایی گذشته بود و دیگه داشت صداش درمیومد. چند شب بعدش موفق شد باهام چت كنه تصویرمو هم فرستادم مثل پسر بچه ها ذوق كرده بود یه بار هم پشت كمرا من و ژانت از هم لب گرفتیم كه پاك دیوونه شده بود.
اون شب بعد از یك هفته با ژانت یك حال درست و حسابی كردیم اولش دعوامون شده بود و دنبال همدیگه كرده بودیم تا ژانت منو گرفت و شروع كرد گاز گرفتن و منم سینه هاشو فشارمی دادم لختم كرد و افتاد به جونم زبونشو با فشار توی كونم فشار میداد و انگشتشو توی كسم یه كیر مصنوعی هزار ماشالا گنده هم خریده بود كه برش داشت و شروع كرد به كونم فشار دادن دیدم مثل اینكه امشب تصمیم گرفته كونمو پاره كنه گفتم عزیزم اگه مبخای پارش كنی یه كوچكترشو بردار چربش هم بكن !! اونهم جدی گرفت و همین كار و كرد اولش خیلی درد گرفت ولی بعدش میگفتم درش نیار اون بزرگ رو هم كرد توی كسم این حالتو هیچوقت تجربه نكرده بودم اینقدر ارگاسمم سنگین بود كه به هق هق افتاده بودم و اشكم سرازیر شده بود و بند هم نمیومد.نیم ساعت بعد چنان براش جبران كردم كه نفسش بالا نمیومد و همونجوری بیهوش شد و وقتی میخواستم درشون بیارم و بخوابم بیدار شد! خیلی لذت بردیم ولی هردومون خصوصآ من دلمون مرد میخوا ست! ‏
ادامه دارد


من و ستاره و ریحانه

اوت 26, 2010

12 سال پيش در رشته پزشکي قبول شدم اونم تو يه شهر ديگه دور از پدر و مادرم اما باز خوب بود پدربزرگ و مادر بزرگم نزديكم بودن…
به بابام گفتم که مي خوام يه طبقه آپارتمان داشته باشم تا خوب درس بخونم آخه ميدوني که تو پزشکي حسابي بايد درس خوند و تو خونه مادربزرگ هم نميشه و بابام هم قبول کرد اما تا اومديم يه طبقه آپارتمان بخريم من ترم اولم رو تو خوابگاه بودم. زندگي من تو خوابگاه يه تجربه جديد بود که اگه تا اون سال هنوز نمي دونستم کجام رو مي مالونم و اون حس چيه و اصلا چه شکليه؟! دنياي شناخت بدنم به رويم باز شد و چه قدر اون لحظات شيرين بود ، ديگه لازم نبود برا اون حس برم دوش بگيرم. حس کنجکاوي من و هم اتاقيام که همشون بچه هاي خوبي بودند اين امکان را بهم داد که ذهنم نسبت به بدنم بازتر بشه …
تو اون اتاق سه نفر بوديم: من ، ستاره و ريحانه که هر سه دانشجوي پزشکي بوديم و هر سه هم ترمي.
اون روز رو يادم نميره ، تازه از حموم بيرون اومده بودم و حوله رو دورم پيچيده بودم ، وقتي تو اتاق رفتم ستاره تنها تو اتاق نشسته بود و داشت درس مي خوند. ستاره بلند شد و گفت سرما نخوري و سشوار رو برام آماده کرد تا موهام رو خشک کنم. اومد جلو تا حوله رو ازم بگيره که گفتم: نه! بهتره حوله دورم باشه. گفت: نکنه لباسات رو نپوشيدي دختر! سرما مي خوري … بيا لباسات رو تنت کن تا سرما نخوردي …
ستاره لباسام رو که رو تخت بود برداشت و برام اورد و به زور حوله رو از دور تنم برداشت. دستم رو رو سينه هام گذاشتم که نبينه و خجالت کشيدم که ستاره گفت: مريم! چه تن خوشگلي داري ، چقدر سفيدي و خنده اي کرد و کرستم رو داد دستم تا دستم رو از رو سينه هام برداشتم تا کرستم رو بگيرم با انگشتاش يه نشگون کوچيک از نوک پستونم گرفت و شروع کرد با اون دستش اون يکي پستونم رو ماليد و دهنش رو اورد جلو و شروع به خوردن پستونم کرد. حس خوبي بود. نتونستم اعتراض بکنم و آروم انداختم رو تخت و کنارم خوابيد و آروم پستون هام رو مي خورد ، ديگه داشت آبم از وسط پام بيرون مي ريخت ، آهم بلند شده بود، آروم بين دو پستونام رو ليس زد و اومد پايين و آروم آروم تا نافم رو ليس ميزد به نافم که رسيد همينطور که با دو تا دستاش سينه هام رو مي ماليد و وسط پاهام دراز کشيده بود زبونش رو تو نافم مي تاپوند و من هم تو احساسم به اوج رفته بودم که اومد پايين و شروع کرد با دستش کسم رو مالوندن و من هم به خودم مي پيچيدم که ستاره گفت: مريم جون اينقدر حرکت نکن تا يه حال اساسي بهت بدم که زبونش رو گذاشت رو کسم و از پايين به بالا مي ليسيد. ستاره خوب مي دونست کجا رو بايد بماله …
اون روز برا اولين بار بود که اسم چوچول رو ياد گرفتم و بهم گفت اينجا رو وقتي ميمالي خيلي حال ميده و کلي برام ليس زد که ناگهان اون احساس به اوج خودش رسيد و من هم آه بلندي کشيدم ، وقتي فهميد خوب ارضا شدم ، گفت حالا نوبت توست و لخت شد و خوابيد رو تخت ، من هم که تا حالا کس نديده بودم! و هنوز هم نسبت به بدن خودم آگاهي نداشتم فوري رفتم وسط پاهاش و با دقت نگاه کردم. واي کس اين شکليه! يادمه قبلا وقتي تو آينه به وسط پام نگاه کرده بودم به اين خوبي نديده بودم. و من هم شروع کردم همون کارهايي که ستاره باهام کرد ، کردم. اولش وقتي آبش رفت تو دهنم يه حالي شدم ، خوشم نيومد ولي ازم خواست ادامه بدم و کم کم عادت کردم و اونقدر برام خوشمزه شد که الان هم که پزشکم اگه تشنه ام بشه ، دلم ميخواد يه آب کس حسابي بخورم .
وقتي ستاره هم ارضا شد شروع کرديم با هم لب گرفتن ، لب هاي آبداري که بعد از اون سکس حسابي سر حالمون اورد و دلمون خواست دوباره ارضا بشيم. من همينطور که لب تخت خوابيده بودم ، ستاره دو تا پاهام رو از هم باز کرد و نشست وسط پاهام جوري که کسامون روبروي هم قرار گرفت و شروع کرديم که کسامون رو بهم بماليم. صداي آه هر دومون بلند شده بود و من تازه اون موقع لذت واقعي سکس رو فهميدم. به ستاره گفتم: من فکر مي کردم تا دخترم و ازدواج نکردم نمي تونم لذت سکس رو بفهمم ولي تو امروز به من ياد دادي که چطور مي تونم از زندگي لذت ببرم. ديگه دلمون نمي خواست لباسامون رو بپوشيم که ستاره به من گفت: اگه بخواهيم راحت باشيم بايد اين موضوع رو با ريحانه هم در ميان بگذاريم که بهش گفتم: من مي ترسم ، چون ريحانه يه دختر چادري بود و همين هم من و ستاره رو به وحشت مي انداخت ولي ستاره گفت که بايد با احتياط عمل کنيم ولي ريحانه چه چادري باشه چه نباشه بالاخره يه دختره و اونم احساس داره و به نظر ستاره ، ريحانه هم ميتونست از سکس لذت ببره.
آره! اون روز تا عصر تا قبل از اومدن ريحانه ، من و ستاره چندين بار به اوج لذت جنسي رسيديم که بعدها فهميدم به اين اوج لذت ميگن ارگاسم. من و ستاره به نوبت خوابيديم و اطلس آناتومي را جلومون باز کرديم و تک تک اعضاي کسمون رو که جزء مهمي از بدنمون بود و هيچکس به ما ياد نداده بود که اينها چيه ، تک تک ياد گرفتيم. فهميديم چوچول همون کليتوريس است و قسمت حساس کس همينه و با ماليدن کليتورس ميشه به ارگاسم رسيد.
اون شب وقتي ريحانه اومد ، من و ستاره مرتب در مورد آناتومي دستگاه تناسلي زن صحبت کرديم و با اطلس اون رو دقيق مطالعه کرديم و ريحانه هم توي بحث ما شريک شد. من و ستاره هم مرتب با جکامون سعي مي کرديم ريحانه رو هم تحريک کنيم که در همين حين ستاره از پشت سر ، دستاش رو رو پستونهاي ريحانه مايد و او رو تحريک کرد و ريحانه هم که انگار بعد از تمام اين بحث ها کلي حشري شده بود راحت خودش را در اختيار ستاره قرار داد و ستاره آروم ريحانه رو لخت کرد و شروع کرد به ماليدن بدن ريحانه و آروم آروم شرتش رو هم در اورد و شروع به خوردن کس ريحانه کرد. صداي آه ريحانه هم بلند شده بود و ديگه شبيه به جيغ بود تا آه! من هم نشسته بودم و درحاليکه با يه دستم پستونم رو و با يه دست ديگم چوچولم رو مي ماليدم ، نگاهشون مي کردم. راستش نگاه کردن به يه سکس هم کلي حال ميداد.
اون شب ستاره به من و ريحانه گفت ، به دخترهایی که با هم حال کنند ميگن لزبين يا هم جنس بازي زن با زن. راستش من و ريحانه از لزبين کلي خوشمون اومد ، چون هم خطري برامون نداشت و هم به اوج لذت جنسي مي رسيديم.
اون شب تجربه يه سکس سه نفره رو هم کرديم. من وسط اتاق در حاليکه دوتا پام از هم باز بود خوابيدم و ستاره هم وسط دو تا پام نشست و شروع به خوردن کسم کرد و ريحانه هم به حالت نيمه نشسته روي صورتم قرار گرفت و در همون حال من هم کس ريحانه رو مي خوردم. واقعا با شکوه بود ، ديگه صداي آه بگوش نمي رسيد ، فقط جيغ هاي کوتاه من و ريحانه بود. اون شب تا نزديکاي سحر مرتب جاهامون رو عوض کرديم و بارها و بارها به ارگاسم رسيديم …


آخه من روزه ام!

اوت 25, 2010

با سلام و ارادت خدمت همه بر و بچه های سکسی و با حال بازم دکتر علیرضام و یه خاطره سکسی دیگه.
سال 4 دانشگاه بودیم و خونه مجردیمون رو تازه عوض کرده بودیم . محله جدیدمون از اون محله های قدیمی اما با کلاس بود و خونه ما یه خونه 2 طبقه با قدمت صد و بیست سال بود که صابخونه که یه پیرمرد و یه پیرزن با پسرشون که 5-4 سالی از ما بزرگ تر بود . در واقع بیشترین خاطرات دوران دانشجویی ما تو همین خونه رقم خورد که حدود دو سالی تو اون خونه بودیم پسر صابخونه هم که رحیم نامی بود یه سال اول خیلی توپ باهامون راه اومد ولی سال بعد ازین رو به اون رو شد که نهایتا مجبور شدیم اون خونه رو عوض کنیم. بگذریم اون روزا من یه سگ خوشگل تریر به اسم تینا داشتم که اون بدبختم آخرش دزدیدن حالا بماند که ما از خیر سر همین تینا خانم چندین و چند فقره کوس بلند کردیم . یه روز عصر که من و شاهین و تینا رفته بودیم ولگردی هنگام برگشت سر کوچمون چشمون به دوتا کوس باحال افتاد که با مادرشون جلوی ما داشتن میرفتن. یکیشون که مفصلا راجع بهش صحبت خواهم کرد یه مانتوی تنگ چرمی تنش کرده بود که ای جوووون تمام کون و کپلش به قشنگترین و حشر ترین وضع ممکن بیرون زده بود.
القصه داستان ما از اونجا شروع شد که همین خانمه شروع به کرم ریختن کرد که اره اسم سگتون چیه و از این حرفا تا اینکه جلو خونشون که تقریبا رو به روی خونه ما بود از هم جدا شدیم و ما اومدیم خونه. شاهین رفت ترتیب شام رو بده و من هنوز تو فکر کون با حال این خانومه بودم. دیدم طاقت ندارم به رحیم جون زنگ زدم و فوری شماره تلفن و آمار دختره رو گرفتم که بله اسمش فرنازه یه خواهر کوچیک به اسم سهیلا داره و یه خواهر کوچیکتر به اسم سپیده و دو خواهر بزرگتر که اولی شهناز خانم با دو تا دختر نسبتا رسیده و آبدار که اسماشون الان یادم نیست نمیدونم اندیا یا انتا… یا تو این مایه ها و یه خواهر دیگه که اونم باز یه دختر و یه پسر کوچولو داشت و من حیث المجموع خانوادتا» کوس تشریف داشتند. با این اطلاعات گوشی رو برداشتم زنگ زدم خونشون .. یک دو سه … یه خانومه گوشی رو برداشت و خیلی مودب خودمو خسرو معرفی کردم و خواستم با اون خانومه که مانتوی چرمی پوشیده بود صحبت کنم و از شانس من خودش بود و استارت آشنایی رو زدیم و به خونه جدیدمون نرسیده یکی از همسایه ها رو تور کردیم که البته همین جا اعلام میکنم که در چنین شرایطی سعی کنین از همسایه ها برای دوستی استفاده نکنین که در نهایت دهنتون سرویس و کونتون پارس که جریان اونم بهتون خواهم گفت.
خلاصه اون موقع من 22 سالم بود و نوبت سن و سال که رسید فرناز خودشو 21 ساله معرفی کرد که خیلی زود گندش در اومد و فهمیدیم که 31 سالشه و از اون ترشیده هاست و با رسیدن به خودش در صدد جور کردن یه شوهر ساده و مشنگ واسه خودشه که البته از لحاظ هیکل و کون کپل چیز بیستی بود .
دوستی من و فرناز از همون روز شروع شد و از همون اول هر دوی ما ادعای دلباختگی و عاشق بازی رو در می آوردیم که واقعیت چیز دیگری بود و از این کس شعرا من فقط به کردن فکر میکرم و فرناز به شوهر کردن. و من خیلی اوستا تر از این حرفا بودم خیلی زود تونستم بیارمش خونه!
هیچ موقع یادم نمیره ماه رمضون بود و من درگیر کلاس هام بودم ولی روزی که قرار شد بیاد خونه کلاس ملاس و بی خیال شدم. تقریبا اولین دختری بود که تو اون خونه می آوردیم و یه کم ترس داشتم ولی چون فرناز مال همون کوچه بود یه خرده خیالم راحت بود چرا که خواهر کوچیکشم اوضاع کوچه رو کنترل و گزارش میداد. فرناز اومد خونه بردمش اتاق خودم که هر چند خونه دانشجویی بود ولی در حد خودم وسایل منزل کم نداشتم و خونه رو خیلی خوب تزیین کرده بودم شروع کرد 300-200 بسته سیگار رو که به دیوار وصله کرده بودم نگاه کردن و منم رفتم چایی بیارم که تا چایی آوردم برگشت گفت زحمت کشیدی ولی من روزه ام.
ایییییی کیر تو این شانس حالا حتما بخایم بکنیمم افه میاد که روزم.
لبخندی زدم و گفتم قبول باشه. اومدم رو مبل روبه روییش نشستم و شروع کردم شر و ور گفتن یه کم که صحبت کردیم گفتم معذب نیستی اینطوری یه کم اون روسریت رو شل کن تو این گرمای اتاق عرق میکنی و موقع بیرون رفتن سرما میخوری. یه کم من و من کرد و گفتش که فکر نکنی که کلاس میاما اخه من روزه ام.
با صدای بلند خندیدم و گفتم اخه کم عقل چه ربطی داره مگه چیزی میخای بخوری
– نه
– پس در بیار باطل نمیشه!
– مطمئنی
– آره بابا من خودم نیمچه مجتهدم درش بیار!
و اون با کمی استخاره روسریشو در اورد قیافش کلی تغییر کرد و خوشگل تر شد و کیر من اینا رو خیلی خوب می فهمید بنا بر این شروع به بلند شدن کرد و من خزیدم به طرف فرناز و دستمو گذاشتم رو شونش خودشو کشید کنار و گفت اخه روزه ام حرفشو قطع کردم و گفتم مگه چیزی میخوری؟
پس با این چیزا باطل نمیشه. کمکم دستم به طرف مانتوش رفت و این دفعه مقاومت بیشتری دیدم ولی هر دفعه با این جمله که تو که چیزی نمیخوری خرش کردم تا اینکه لخت مادر زادش کردم.
جلو چشام یکی از قشنگترین مناظری که تو اون روزا می تونست به چشمم بخوره نمایان شد و از اونجا که فرناز بدنساز هم بود هیکل توپی داشت هر چند خدای باریتعالی در مورد قیافش خساست به خرج داده بود ولی وای از اون هیکل هر چی بگم کم گفتم هنوزم که هنوزه پستونای به اون قشنگی ندیدم حتی در بدترین پوزیشن که حالت سگی به خودش میگرفت مثل گنبد شابدوالعظیم صاف و سفت بود انگار که سیلیکون گذاشتن توش ولی طبیعی بود یه بدن سفید و متناسب بدون شکم و لمبر های گوشتی که یه کوس تپل ناز رو در میون گرفته بودن همه اجزای فرناز رو شامل میشد و من با هوسی آتشین با این تن و بدن زیبا نگاه میکردم دستشو گرفتم بردم به طرف تختم که جنایت های بیشماری رو دیده بود و شروع کردم انگشت مالی کون سفیدش که هنوزم وقتی یادم میفته کیرم تبر میشه.
قنبلش کردم و اخرین مقاومت رو با گفتن بیستمین بار آخه روزه ام از خود نشون داد و من باز خرش کردم و خودشم میدونست که کار ازین حرفا گذشته و در لحظاتی بعد کیر من اون کون زیبایش را فتح خواهد کرد.
کمی هم با چوچولش بازی کردم که همزمان با دست دیگرم نوک سینه هاش رو فشار میدادم و زبونم پشت گوشش میچرخید تمام این عوامل باعث شد که به سرحد اورگاسم برسه و بدون لحظه ای درنگ کیر 22 سانتی نازنینمو تو کون فرناز جا دادم وای که عجب حالی داشت و با شروع تلمبه های من صدای جیغ های فرناز فضای اتاق رو پر میکرد و دستان من لحظه ای بیکار نبودن و دائم با تن و بدن فرناز ور میرفتن در یک آن احساس کردم داره اورگاسم میشه عضلات بدنش سفت و منقبض شد و تو اون حالم برگشت گفت مطمئنی مطمئنی روزه ام باطل نشد؟!!!!
ولی من هنوز ارضا نشده بودم و در حالی که شالاپ شولوپ به کونش میکویدم میگفتم آرههههه آرهههههه واییییییییی مگهههه چی زی میخورییییییییییییی هان وای آخ مردمممم مردم و فوران آب کیرم روی سر و کول فرناز و باطل شدن روزه فرناز خانوم.
خوش باشید و منتظر خاطرات این دسته از فرناز خانوم.